Kadastrālā uzmērīšana Zemes ierīcība Topogrāfiskā uzmērīšana Inženierģeodēzija Telpu uzmērīšana

Mērniecības un plānošanas uzņēmums, kas veiksmīgi apvieno nozares vadošo speciālistu pieredzi ar mūsdienīgu pieeju, veicot jebkuras sarežģītības darbus.

Īsumā par mums

Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ģeodēzijas centrs” ir mērniecības un plānošanas uzņēmums, kas veiksmīgi apvieno nozares vadošo speciālistu pieredzi ar mūsdienīgu pieeju, veicot jebkuras sarežģītības darbus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ģeodēzijas centrs” ir mērniecības un plānošanas uzņēmums, kas veiksmīgi apvieno nozares vadošo speciālistu pieredzi ar mūsdienīgu pieeju, veicot jebkuras sarežģītības darbus.

Mūsu misija ir sniegt augsti kvalitatīvu un pilnu servisu ar ģeotelpisko datu apstrādi un ieguvi, nodrošinot pakalpojuma pieejamību visā Latvijā.

 

Godīgums

Ievēro godīgus uzņēmējdarbības principus.

Kvalitāte

Nodrošina izcilu kvalitāti jebkuras sarežģītības pakāpes apstākļos.

Individuāla pieeja

Atbilstoši katra klienta individuālajām prasībām, rod augstākai kvalitātei atbilstoši ekonomiski izdevīgāko risinājumu.

Attīstība

Nepārtraukti attīstās un nodrošina jaunu pakalpojumu sniegšanu.

Piedāvāto darbu saraksts

Pakalpojumi

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic īpašnieka īpašuma tiesisko robežu noteikšanai, zemes vienības robežas apsekojot un nostiprinot tās ar robežzīmju palīdzību, zemes vienības raksturojošo datu iegūšanai un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu (zemes robežu plāna) izgatavošanai īpašuma tiesību pierādīšanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā. Pie zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem pieder arī citi darbi, kas saistīti ar zemes īpašuma formēšanu un apsaimniekošanu, piemēram, zemes atmežošana, zemes vienības daļas plāna izgatavošana.
Zemes kadastrālā uzmērīšana jāveic:

 • Pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai uz nekustamo īpašumu (zemi).
 • Izzudušo robežu atjaunošanai un noskaidrošanai, tajā skaitā robežstrīdu risināšanai.
 • Zemes vienību apvienošanai, sadalīšanai vai robežu pārkārtošanai.
 • Zemes vienības daļas robežu noteikšanai (nomas vajadzībām).
 • Meža zemju atmežošanai vai lauksaimniecības zemes ierīkošanai.
 • Situācijas vai Apgrūtinājumu plānu aktualizācijai.

Zemes ierīcība

Zemes ierīcības darbus veic zemes vienību robežu pārkārtošanai vai sakārtošanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgrāmatā ierakstītiem īpašumiem zemes vienību robežu sadalīšanai vai robežu pārkārtošanai. Zemes ierīcības projektu izstrādā arī detālplānojuma ietvaros.

Topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas – virszemes situācijas, pazemes inženiertīklu iegūšana, sagatavošana un apstrāde, kā arī saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un būvvaldi.
Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt gadījumos, ja paredzēts:

 • Veikt būvdarbus – inženierkomunikāciju, būvju, infrastruktūras objektu, u.c. būvniecību.
 • Izstrādāt detālplānojumus un zemes ierīcības projektus.

Inženierģeodēzija

Ģeodēziskiem darbiem ir plašs pielietojums, atkarībā no to mērķa un uzdevuma, bet galvenokārt tie ir atsevišķi būvniecības pasākumi. Ģeodēziskie darbi ietver ģeodēzisko izpēti būvniecības vajadzībām, būvju un inženiertīklu nospraušanu būvju un izbūvēto apakšzemes un virszemes inženiertīklu ģeodēzisko kontroli, būvju uzraudzību. Pie ģeodēziskiem darbiem pieskaitāmi arī darbi derīgo izrakteņu licences laukuma nospraušanai un izstrādes apjoma aprēķināšanai.

Telpu uzmērīšana

Pēc Jūsu pasūtījuma varam veikt telpu/ēkas uzmērīšanu un plānu izgatavošanu. Uzmērīšanu veicam izmantojot jaunākās metodes, tādas kā lāzerskenēšanu. Šī metode ir iespējams vienīgā telpām ar nepieejamām detaļām un/vai sarežģītu konfigurāciju. Ar šo metodi ir iespējams veikt ātru un precīzu telpu uzmērīšanu, it sevišķi lielos un sarežģītos objektos. Pēc pasūtītāja vēlmēm uzmērījuma datus varam sagatavot dažādi, taču parasti tas ir 2D rasējums.

Klienti un partneri

Sadarbības partneri

Pakalpojumu pieteikšana

Kontakti

 • SIA "Ģeodēzijas centrs"
 • Reģ.Nr. 41203063279
 • Biroja adrese: Dobeles šoseja 31, Jelgava, LV-3007
 • +371 224 807 73
 • E-pasts: info@geodezijascentrs.lv